غده پینه آل
در انسان در قسمت شكل پينه ى كوچك و مخروطى غده

آل در دوران ى پينه بطن سوم قرار دارد. وزن غده * انتهايى سق

٠ گرم و طول آن از ٥ تا ٩ ميليمتر است. روند / كودكى حدود ٢

شود. اين ى اين غده، در حدود ٧ سالگى شروع مى كاهش اندازه

هاى ترشحىِ غده از چندين نوع سلول تشكيل شده است، كه سلول

ها، آلوسيت ها است. علاوه بر پينه ترين آن پينه آلوسيت ١ از مهم

ها آل وجود دارد. اين سلول ى پينه هاى بينابينى در ساختار غده سلول

هاى ها هستند و گاهى اوقات به عنوان سلول شبيه آستروسيت

شوند. اين غده، ارتباط نورونى مستقيمى نوروگليا در نظر گرفته مى

هاى مغز ندارد، ولى اعصاب سيستم سمپاتيك كه با ساير قسمت

شود. گيرد، به آن وارد مى از گره نخاعى جلوى گردن ٢ منشاء مى

آل، است. اين هورمون ى پينه ترين هورمون غده ملاتونين، مهم

ها اين هورمون را ترشح آلوسيت در سال ١٩٥٨ شناسايى شد. پينه

استيل سروتونين، هم در اين غده –N كنند. البته سروتونين و مى

آلوسيت، پپتيدى به نام هاى پينه شوند. احتمالاً سلول ساخته مى

توسين و كنند، كه ساختمانى شبيه به اكسى وازوتوسين ٣ ترشح مى

وازوپرسين دارد. اين پپتيد احتمال دارد، در اعمال توليد مثلى نقش

داشته باشد.

ى توليد و ترشح هورمون ملاتونين  نحوه

ى سنتز ملاتونين و سروتونين از مسير بيوشيميايى زير، نحوه

دهد: آلوسيت، نشان مى هاى پينه ى تريپتوفان را در سلول اسيدآمينه

هاى سمپاتيكى كه از گره نخاعى جلوى گردن منشا نورون

اى، شوند. فعاليت چرخه گيرند، سبب ترشح ملاتونين مى مى

هيپوتالاموس، فعاليت اين (SCN) ى سوپراكياسماتيك هسته

هاى ى آهنگ كند. اين هسته، مركز اوليه ها را تنظيم مى نورون

روزى ٤ است. شبانه

ى سوپراكياسماتيك ترشح هورمون ملاتونين با فعال شدن هسته

شود. نور مهاركننده و تاريكى، هيپوتالاموس، آغاز مى (SCN)

ى فعاليت اين هسته، است. مسيرهاى عصبى كه از كننده تحريك

روند، در طول روز، سبب ى چشم به هيپوتالاموس مى شبكيه

شوند، درنتيجه، تحريك سمپاتيكى كاهش فعاليت اين هسته مى

شود. تحريك آل و ترشح ملاتونين در طول روز كم مى ى پينه غده

شود و به دنبال آن اين هسته، با شروع تاريكى شب، آغاز مى

هاى ٢ تا ٣ شود. توليد ملاتونين، بين ساعت ملاتونين توليد مى

رسد. با استفاده از ليگاندهاى راديواكتيو، شب، به حداكثر مى

ها، هاى ملاتونين، در لنفوسيت مشخص شده است، كه گيرنده

ى اى ٥ هيپوفيز پيشين و هسته معده، روده، پانكراس، بخش دكمه

 

تريپتوفان

روشنايى

هيدروكسيلاز

٥ هيدروكسى تريپتوفان

دكربوكسيلاز

سروتونين CO2

تاريكى

ملاتونين

(ترشح در تاريكى) متيل ترانسفراز

استيل سروتونين - N

نفرين توليد شده در تاريكى، بيوسنتز  نوراپى

دهد  اين آنزيم را افزايش مى

استيل ترانسفراز N-

ملاتونين

٥٢

ى نوز دور دهم ه

ر شما ى تابستان٤ه ١٣٨٥،

ش آموز

اند سه سوپراكياسماتيك، وجود دارند. دانشمندان تاكنون توانسته

و MT٢ ،MT هاى ١ ى ملاتونين را در پستانداران، به نام نوع گيرنده

ها در غشاى سلولى قرار دارند. شناسايى كنند. اين گيرنده ،MT٣

آل  ى پينه  اعمال غده

هاى توليدمثلى  ١. مهار فعاليت

ى را از هيپوتالاموس و يا پاسخ غده GnRH ملاتونين ترشح

ها، كند. بنابراين در برخى گونه مهار مى GnRH هيپوفيز پيشين را به

كاهش ترشح ملاتونين براى بلوغ گنادها، در فصل توليدمثل لازم

ها است؛ است. البته اين نقش مهارى ملاتونين به سود اين گونه

تر هاى بلند زمستان، بيش آل، در طول شب ى پينه زيرا تحريك غده

شود. درنتيجه احتمال توليدمثل است و ترشح ملاتونين، زياد مى

در شرايط نامساعد زمستان، كه سبب هدر رفتن انرژى جانور

رود. چنين نقش ضد گنادوتروپى، در انسان، شود، از بين مى مى

نيز تا حدودى تأييد شده است. مثلاً افزايش ترشح ملاتونين در

شود. تحقيقات نشان انسان، سبب به تأخير افتادن آغاز بلوغ مى

داده است، كه مقدار ترشح ملاتونين در دوران كودكى و بين ١ تا ٥

شود و در پايان بلوغ، به سالگى، حداكثر است، سپس كم مى

ى نقش ملاتونين در شروع دهنده رسد. اين تحقيق، نشان حداقل مى

بلوغ در انسان است. از طرفى مقدار ترشح ملاتونين در افراد

هيپوگناديسم، بسيار بالا است.

٢. نقش ضدسرطانى

هاى ملاتونين عمل ضدسرطانى دارد. اين هورمون سرطان

دهد. تحقيقات نشان سينه، گردن رحم و پروستات را كاهش مى

كار، درصد بروز سرطان سينه بالاتر داده است، كه در افراد شب

است، كه دليل آن را به كاهش ترشح ملاتونين در اين افراد نسبت

دهند. از طرفى مقدار ترشح ملاتونين، در زنانى كه به سرطان مى

تر از افراد سالم است. قرار گرفتن گردن رحم مبتلا هستند، بسيار كم

ى الكترومغناطيسى، نيز سبب كاهش ترشح ملاتونين در حوزه

شود. لذا زندگى كردن در نزديكى خطوط فشار قوى برق، از اين مى

نظر نيز خطرناك است.

اكسيدان  ٣. نقش آنتى

تواند از هاى قوى است، كه مى اكسيدان ملاتونين يكى از آنتى

اكسيدانى ملاتونين، دو سد خونى مغزى بگذرد. خاصيت آنتى

و گلوتاتيون C و چهار برابر قويتر از ويتامين E برابر قويتر از ويتامين

كند و از است. بنابراين ملاتونين، از سد خونى مغزى عبور مى

سيستم عصبى مركزى در برابر

H٢O٢ هاى آزاد مخرب، و راديكال

كند. محافظت مى

٤. تأثير بر دماى بدن و خواب

افزايش مقدار ملاتونين در انسان، هنگام شب، با كاهش

ى ى حرارت بدن، همراه است. اين تأثير ملاتونين بر درجه درجه

ى اثر تحريكى اين هورمون، بر خواب باشد. كننده بدن، شايد توجيه

شود. اين تغيير دماى بدن، دماى بدن در روز زياد و در شب كم مى

رسد. اين تغيير كم، اثر زيادى بر خواب دارد. گاهى به ١ درجه مى

شود. بر به طور كلى، كاهش دماى بدن سبب تحريك خواب مى

نامند. اين اساس، ملاتونين را هورمون خواب، نيز مى

هاى طولانى، در قطب شمال، افزايش مقدار ملاتونين در شب

آلودگى و ايجاد برخى تغييرات رفتارى در بعضى افراد، سبب خواب

(SAD) شود. چنين افرادى اصطلاحاً دچار بيمارى متأثر از فصل مى

بهبود، شوند. اين افراد با قرارگيرى در معرض نور (نور درمانى) مى

تر كودكان، نسبت به بزرگسالان كنند. شايد خواب بيش پيدا مى

نيز با مقدار بالاى ملاتونين در كودكان، مربوط باشد.

٥. تأثير بر سيستم ايمنى

كند. اين ملاتونين، برخى اعضاى سيستم ايمنى را فعال مى

ها نيز كند. لنفوسيت هلپر ٦ پشتيبانى مى هاى تى هورمون از سلول

هاى كنند، اين ملاتونين، در تنظيم برخى فعاليت ملاتونين ترشح مى

ى ملاتونين، در بسيارى از ها، نقش دارد. گيرنده لنفوسيت

هاى لنفى وجود دارد. شايد خاصيت ضدسرطانى ملاتونين، اندام

كنندگى اين هورمون بر سيستم ايمنى، باشد. مربوط به نقش فعال

٦. تأثير بر رنگ پوست

ملاتونين در خزندگان و دوزيستان سبب روشن شدن رنگ

هايى ى ملانين در اين جانوران، در وزيكول شود. رنگدانه پوست مى

هاى به نام ملانوزوم قرار دارد. غلظت خيلى كم ملاتونين بر گيرنده

ها ها را به سمت مركز سلول كند و ملانوزوم تأثير مى M١

كند. دهد و رنگ پوست را روشن مى (ملانوفورها)، حركت مى

٧. تأثير بر دستگاه گوارش

هاى معده و لوزالمعده، ملاتونين در جلوگيرى از بروز زخم

سيستوكينين، مقدار ترشح نقش دارد. از طرفى با تحريك ترشح كوله

دهد. ملاتونين ترشح انسولين را هاى لوزالمعده را افزايش مى آنزيم

دهد. كاهش مى

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0 8 10 12 14 16 20 21 22 0 2 8 10

الگوى آهنگ طبيعى ملاتونين

ليتر) گر نين (پيكو ملاتو م/ ميلى

ساعت

ى نوز دور دهم ه

ر شما ى تابستان٤ه ١٣٨٥،

٥٣

ش آموز

٨. دخالت در ايجاد افسردگى

كاهش ملاتونين در ايجاد افسردگى نقش دارد. كاهش مقدار

ملاتونين، سبب افزايش مقدار ترشح كورتيزول با مكانيسم زير

آيد. شود و در نتيجه افسردگى به وجود مى مى

 

زيرنويس

1. Pinealocytes

2. Superior cervical ganglion

3. Vasotocin

4. Circadian rhythms

5. Pars tuberalis

6. T. Helper

منابع

1. Barrenetxe J, Delagrange P, Martinez JA. Physiological and

Metabolic Functions of Melatonin. J. Physiol Biochem. Mar;

60(1): 61-72. 2004.

2. Fox, Stuart Ira. Human phyisiology. McGraw –Hill

Company; 2002.

3. Gupta YK. and et al. Neuroprotective Role of Melatonin in

Oxidative Stress Vulnerable Brain. Indian J. Physiol

Pharmacol. Oct; 47(4): 373-86. 2003.

4. Jaworek J. and et al. Melatonin as an Organoprotector in

the Stomach and the Pancreas. J. Pineal Res. Mar; 38(2): 73-

83. 2005.

5. Karasek M. and et al. Serum Melatonin Circadian Profiles

in Women Suffering from Cervical Cancer. Pineal Res. Aug;

39(1): 73-6. 2005.

6. Norman, Anthony W. Hormons. Academic Press. 1997.

7. Sofic E. and et al. Antioxidant Capacity of the

Neurohormone Melatonin. J. Neural Transm. Jan 24, 2005.

8. Sugden D. and et al. Melatonin, Melatonin Receptors and

Melanophores: A Moving Story. Pigment Cell Res. Oct; 17(5):

454-60. 2004.

هيپوفيز

باتشکر


برچسب‌ها: غده پینه آل

تاريخ : یکشنبه ۱۲ دی۱۳۸۹ | 14:53 | نویسنده : علی ایزدی |
  • نوای کاروان
  • یخبندان